Stiskněte ENTER pro vyhledávání

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky vydané dle §63 zákona č.127/2005 Sb. O elektronických komunikacích stanovují podmínky
pro poskytování služeb elektronických komunikací uživatelům ze strany poskytovatele INTERNEXT 2000, s.r.o.,
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ: 25352288, DIČ: CZ25352288, zapsaná v OR u KS Ostrava, C 9579, osvědčení
ČTU č.341 pod čj. 195309/2005-638.

1. Uživatel a Poskytovatel, kdo je kdo?

V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena Vaše práva a povinnosti jako Uživatele služeb
elektronických komunikací (dále jen Služby). Pokud jste fyzická osoba, nepodnikatel, jsou tyto Všeobecné
podmínky v první části určeny pro Vás. Pokud jste fyzická osoba podnikatel či právnická osoba podnikatel,
jsou tyto Všeobecné podmínky určeny pro Vás v první i druhé části.
Dále jsou v těchto Všeobecných podmínkách upravena práva a povinnosti Poskytovatele těchto Služeb.
Část první

2. Smlouva

2.1 Smlouva

Služby elektronických komunikací Vám poskytujeme na základě Smlouvy o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva). Smlouvu s Vámi uzavíráme v českém
jazyce. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky, Ceník se specifikací poskytovaných
služeb, Ceník servisních služeb, a v případě poskytování specifických služeb, i podmínky pro poskytování
těchto specifických služeb.

2.2 Kdy je Smlouva uzavřena

Uzavření Smlouvy Vám můžeme nabízet různými způsoby, zejména písemně, podle našich aktuálních
technických možností i některými prostředky komunikace na dálku. Podle toho, jaký ze způsobů uzavření
Smlouvy byl využit, je Smlouva uzavřena :
a) oboustranným podpisem formuláře Smlouvy, nebo
b) prostřednictvím e-mailu jsme si dohodli veškeré náležitosti Smlouvy a vzájemně je odsouhlasili, nebo
c) prostřednictvím telefonu jsme si dohodli veškeré náležitosti Smlouvy a vzájemně je odsouhlasili.
2.3 Podmínky pro uzavření Smlouvy nebo její změny
Smlouvu s Vámi uzavřeme, pokud nám sdělíte všechny údaje vyžadované zákonem (3.1) a tyto údaje nám
na naši žádost doložíte platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Vezměte prosím
na vědomí, že Smlouvu s Vámi nejsme povinni uzavřít, zejména pokud jste v minulosti neplnil(a) závazky
vůči nám jako Poskytovateli.

2.4 Pokud chcete změnit Služby

2.4.1 Pokud chcete změnit rozsah užívané Služby, např. zvýšit využívaný tarif, nebo pokud si chcete
přiobjednat jinou Službu (dále jen změna Služeb), kontaktujte nás telefonicky na lince klientského
centra nebo elektronicky e-mailem na adresu info@inext.cz nebo písemně. Je-li to technicky
možné, požadovanou změnu provedeme k prvnímu dni následujícího zúčtovacího období, pokud
nepožadujete pozdější datum změny nebo se nedohodneme jinak. Další Služby Vám budeme
účtovat až od doby jejich aktivace. Vezměte prosím na vědomí, že změna rozsahu poskytovaných
Služeb tedy podléhá souhlasu obou stran Smlouvy.
2.4.2 Od změny Služeb můžete odstoupit do 14 dnů od provedení změny Služeb, pokud jste si ji objednali
prostředky komunikace na dálku (telefonem nebo po internetu) nebo pokud jste změnu Smlouvy
uzavřeli mimo prostory obvyklé pro naše podnikání. Jedná se ale o odstoupení pouze od této změny,
nikoli celé Smlouvy. V takovém případě Vám po odstoupení budeme poskytovat původní Služby,
které jste užíval(a) před provedenou změnou. Odstoupení od změny Služeb musí mít písemnou
formu a musí být doručeno buď osobně do našeho klientském centra nebo doporučeným dopisem
zaslaným na adresu INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín nebo e-mailem
opatřeným uznávaným, tedy zaručeným, elektronickým podpisem zaslaným na adresu
info@inext.cz. Vezměte prosím na vědomí, že odstoupení od změny Služeb musí být doručeno
právě na tyto adresy, jinak jej není možné ze strany Poskytovatele vyřídit.

2.5 Za jakých podmínek se může Smlouva změnit

2.5.1 Poskytovatel může změnit obsah Smlouvy v celém rozsahu. Důvodem pro změnu podmínek
Smlouvy ze strany Poskytovatele může být inflace, zavedení nových Služeb, změny podmínek na
trhu elektronických komunikací, zkvalitňování sítě či vývoje nových technologií, nebo změna
jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele
nebo změna obecně závazných právních předpisů. Pokud Poskytovatel změní podmínky Smlouvy,
tzn. i jakoukoli součást Smlouvy, dozvíte se o tom minimálně 1 měsíc předem, a to na našich
strana 2
internetových stránkách (http://www.internext.cz/cenik-dokumenty/) a v našem klientském centru.
2.5.2 Pokud Poskytovatel změní Smlouvu, v náležitostech uvedených v ustanovení § 63 odst. 1 písm. c)
až p) a r) zákona o elektronických komunikacích, oznámíme Vám to minimálně 1 měsíc předem
stejnou formou, jakou jste zvolili pro zasílání vyúčtování.
2.5.3 Pokud Poskytovatel změní Smlouvu v náležitostech uvedených v ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) až
p) a r) zákona o elektronických komunikacích, a Vy s touto změnou nesouhlasíte, máte možnost
ukončit Smlouvu, a to bez sankce, ke dni, kdy se mají podmínky Smlouvy změnit.
O tom, že s novými podmínkami Smlouvy nesouhlasíte, nás ale prosím písemně informujte alespoň
15 dnů před plánovanou změnou, abychom stihli tento požadavek technicky zpracovat a Smlouvu
ukončit. Právo ukončit smlouvu z tohoto důvodu však nemáte, dojde-li ke změně podmínek
Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny uložené Českým
telekomunikačním úřadem či jiným orgánem státní moci nebo správy.

2.6 Na jak dlouho je Smlouva uzavřena

Smlouvu s Vámi uzavíráme na dobu určitou nebo neurčitou. Vždy záleží na tom, co si vyberete a co Vám
bude více vyhovovat. Pokud je mezi námi uzavřena Smlouva na dobu určitou, zavazujeme se Vám
poskytovat služby i po uplynutí doby, na kterou byla Smlouva sjednána a vztah mezi námi tak trvá i
nadále. Pokud k tomuto udělíte svůj souhlas, Smlouva se prodlouží o stejné časové období a za stejných
podmínek, na které byla sjednána (prolongace). Pokud svůj souhlas s prodloužením Smlouvy na dobu
určitou neudělíte, přechází Smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou. Upozorňujeme Vás, že v případě
Smlouvy na dobu neurčitou nedojde ke vzniku nároku na slevu dle čl. 5.4.2. ani k možnosti jejího
zálohového měsíčního čerpání a cena Služby se v důsledku těchto skutečností může zvýšit.

2.7 Jak můžete ukončit Smlouvu

Smlouvu můžete písemně vypovědět, anebo můžete od Smlouvy písemně odstoupit.
2.7.1 Výpověď Smlouvy z Vaší strany
Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou můžete písemně vypovědět bez udání důvodu s 30 denní
výpovědní dobou. Výpovědní doba začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co nám
doručíte Vaši výpověď Smlouvy. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena buď
osobně do našeho klientském centra nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu INTERNEXT
2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín nebo e-mailem opatřeným uznávaným, tedy zaručeným,
elektronickým podpisem zaslaným na adresu info@inext.cz. Vezměte prosím na vědomí, že
výpověď musí být doručena právě na tyto adresy, jinak ji není možné ze strany Poskytovatele
vyřídit.
2.7.2 Ukončení smlouvy před uplynutím doby jejího trvání
Jste oprávněn(a) vypovědět i smlouvu uzavřenou na dobu určitou za podmínek stanovených v čl.
2.7.1. nebo navrhnout uzavření dohody o ukončení Smlouvy. Ukončením Smlouvy na dobu určitou
Vaší výpovědí nebo uzavřením dohody o skončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou vzniká
Poskytovateli nárok na úhradu všech nákladů spojených s telekomunikačním zařízením a jeho
instalací, které bylo Uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně na úhradu ve výši
20% ceny Služeb zbývajících ode dne uplynutí výpovědní doby do konce sjednané doby.
2.7.3 Odstoupení od Smlouvy z Vaší strany
Smlouvu můžete ukončit také písemným odstoupením, ale pouze z níže uvedených důvodů:
a) případě, že Vám neoprávněně neposkytujeme Službu déle než 30 dní;
b) do 14 dnů ode dne, kdy jsme Vám poskytli písemnou informaci o obsahu Smlouvy, pokud jsme
s Vámi Smlouvu uzavřeli prostředky komunikace na dálku (např. telefonem nebo po internetu).
V takovém případě máte povinnost uhradit poměrnou část ceny za Služby poskytnuté před
odstoupením a veškeré skutečné náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se zřízením Služby;
c) do 14 dnů od uzavření Smlouvy mimo prostory obvyklé pro naše podnikání (např. s naším
obchodním zástupcem u Vás doma). V takovém případě máte povinnost uhradit poměrnou část ceny
za Služby poskytnuté před odstoupením a veškeré skutečné náklady, které byly vynaloženy
v souvislosti se zřízením Služby.
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručena buď osobně do našeho
klientském centra nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu INTERNEXT 2000, s.r.o.,
Palackého 166, 755 01 Vsetín nebo e-mailem opatřeným uznávaným, tedy zaručeným,
elektronickým podpisem zaslaným na adresu info@inext.cz. Vezměte prosím na vědomí, že
odstoupení od Smlouvy musí být doručeno právě na tyto adresy, jinak jej není možné ze strany
Poskytovatele vyřídit.

2.8 Jak může ukončit Smlouvu Poskytovatel

2.8.1 Výpověď Smlouvy Poskytovatelem
Stejně jako Vy můžeme Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s 30 denní výpovědní
dobou. Výpovědní doba začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co Vám bude doručena
výpověď Smlouvy.
strana 3
2.8.2 Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy nebo Smlouvu vypovědět pokud:
a) jste jako Uživatel v prodlení se zaplacením Služby či ceny zařízení delším než 30 dní od
splatnosti faktury;
b) jste nám sdělil(a) nebo do Smlouvy doplnil(a) nepravdivý údaj, který je podmínkou k uzavření
Smlouvy;
c) jste neposkytl(a) nutnou součinnost pro plnění Smlouvy, zejména jste nám Vy nebo vlastník
domu, kde Vám máme poskytovat Služby, neumožnili umístění potřebného zařízení pro
poskytování Služeb anebo jste neumožnili přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení. Za
takové neposkytnutí přiměřené součinnosti považujeme i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování
vůči našim zaměstnancům;
d) Služby užívá jiná než oprávněná osoba bez našeho souhlasu (4.5.1.);
e) používáte nebo šíříte nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě Poskytovatele
nebo dalších osob (4.5.2.c, 4.5.2.e);
f) užíváte Službu způsobem, který negativně ovlivňuje provoz sítě či jakékoli její části, nebo kvalitu
Služeb poskytovaných jiným uživatelům (4.5.2.d);
g) z technických důvodů na naší straně, které nám znemožní plnit předmět Smlouvy po dobu delší
než 30 (třicet) dnů a nedohodneme se s Vámi jinak.
2.8.3 Výpověď nebo odstoupení Vám zašle Poskytovatel písemně doporučeným dopisem na poslední
známou adresu Uživatele, odstoupení je účinné a Smlouva končí dnem doručení, v případě
výpovědi Smlouva končí uplynutím výpovědní doby. V pochybnostech se má za to, že jakákoliv
písemnost ze strany Poskytovatele byla Uživateli doručena třetí den od jejího odeslání.
Nevyzvedne-li si Uživatel zásilku, považuje se listina za doručenou, i když se Uživatel o tomto
nedozvěděl. Vezměte prosím na vědomí, že pokud dojde k ukončení smluvního vztahu ze strany
Poskytovatele odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí pro porušení podmínek, které jsou výslovně
uvedeny ve čl. 2.8.2 písm. a) až f) těchto Všeobecných podmínek, nemáte právo na vrácení části
ceny za nevyužité Služby.
2.8.4 Vezměte prosím na vědomí, že vypovězení Smlouvy Poskytovatelem či odstoupení od Smlouvy
Poskytovatelem se nedotýká práv Poskytovatele na zaplacení ceny Služeb či dlužných částek za
nezaplacené ceny sjednaných Služeb či zařízení a periodických cen ani jiných nároků
Poskytovatele, zejména nároků na zaplacení smluvních pokut a náhrady škody.
2.8.5 Vezměte prosím na vědomí, že i v případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání ze
strany Poskytovatele výpovědí, pro porušení podmínek, které jsou výslovně uvedeny v čl. 2.8.2
písm. a) až f) těchto Všeobecných podmínek, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu všech nákladů
spojených s telekomunikačním zařízením a jeho instalací, které Vám bylo poskytnuto za
zvýhodněných podmínek a současně na úhradu ve výši 20% ceny Služeb zbývajících od ukončení
smluvního vztahu do konce sjednané doby.

2.9 Kontaktujte nás

Pro komunikaci s námi využívejte, prosím, výhradně naše klientské centrum. Na klientské centrum můžete
zavolat na číslo 576 510 000 nebo ho kontaktovat elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na
www.internext.cz anebo zaslat požadavek e-mailem na adresu info@inext.cz. Pokud v textu Smlouvy
nebo Všeobecných podmínek uvádíme, že pro dané jednání je třeba dodržet písemnou formu, vždy tím
myslíme vlastnoručně podepsaný dopis zaslaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
případně e-mail opatřený uznávaným, tedy zaručeným, elektronickým podpisem zaslaný na adresu
info@inext.cz.

2.10 Doručujeme Vám

Není-li shora uvedeno jinak, ke komunikaci s Vámi budeme přednostně využívat Vámi sdělené adresy
elektronické pošty (e-mail). Dále budeme ke komunikaci s Vámi využívat Vámi sdělenou kontaktní adresu
a telefon, jinak adresu místa instalace Služby. Pokud nastane změna ve Vašich kontaktních údajích a Vy
nám to nesdělíte (3.2.), budeme Vám dále zasílat sdělení na původní kontakty. Vezměte prosím na vědomí,
že takto zaslaná sdělení a vyúčtování budeme považovat za doručená. Vezměte prosím také na vědomí, že
pokud si nevyzvednete nebo odmítnete převzít doporučenou poštovní zásilku, považuje se i taková zásilka
za doručenou, neboť se dostala do sféry Vašeho vlivu.

3. Informace o Uživateli

3.1 Údaje nutné pro uzavření Smlouvy

Aby bylo možné s Vámi uzavřít Smlouvu, potřebujeme znát tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště
a rodné číslo nebo datum narození. Bez těchto údajů nám zákon nedovoluje s Vámi Smlouvu uzavřít.

3.2 Změna Vašich údajů

Pokud se některá z informací vyplněných ve Smlouvě změní, je nutné, abyste tuto změnu písemně
oznámili našemu klientskému centru co nejdříve, nejpozději do 7 dní od změny. To se týká také kontaktní
adresy, na kterou Vám zasíláme veškeré písemnosti a e-mailové adresy.
strana 4

3.3 Provozní a lokalizační údaje

Poskytovatel vede databázi, která obsahuje osobní údaje, provozní údaje a lokalizační údaje svých
Uživatelů. Podpisem Smlouvy berete na vědomí, že Poskytovatel zpracovává uvedené údaje za podmínek
stanovených zákonem a prováděcími právními předpisy. Provozní údaje jsou jakékoli údaje, které dle
zákona nutně zpracováváme pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich
účtování, např. volající číslo, volané číslo, datum, čas, trvání přenosu, druh poskytnuté Služby atd.
Lokalizační údaje jsou jakékoli údaje, které dle zákona nutně zpracováváme v sítích elektronických
komunikací a které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Uživatele.

3.4 Podmínky zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává manuálně i automaticky osobní údaje Uživatelů Služeb včetně potenciálních
zájemců o Služby za podmínek a pro účely stanovené Zásadami ochrany soukromí spotřebitelů dle bodu
10 těchto Podmínek.

4. Služby

4.1 Jaké Služby poskytujeme

Poskytujeme Vám tyto Služby elektronických komunikací:
a) služba přístupu k síti internet;
b) další služby elektronických komunikací.

4.2 Od kdy Službu poskytujeme

Službu Vám budeme poskytovat ode dne, kdy náš technik úspěšně zprovozní koncové místo (tzn.
účastnickou zásuvku ve Vašem bytě – předávací rozhraní) nebo v den, kdy Vám dodáme technické údaje
pro zprovoznění Služby nebo přijímací zařízení, pokud bylo koncové místo již zprovozněno.

4.3 Instalace přijímacích zařízení

V případě, že je předmětem naší Smlouvy i dodávka přijímacího zařízení, toto Vám nainstaluje náš
technik, pokud nám nesdělíte, že si přijímací zařízení zprovozníte sám(a). Instalace přijímacího zařízení
technikem je zpoplatněna dle ceníku.

4.4 Kde Vám Služby poskytujeme

Služby Vám poskytujeme ve Vašem domě či bytě (bytové jednotce) nebo v bytě, ke kterému máte užívací
právo (např. nájem); jedná se o místo instalace.
4.4.1 Přístup
Je potřeba, abyste nám místo instalace zpřístupnil(a), abychom mohli zprovoznit koncové místo.
Bez této součinnosti Vám Služby nebudeme moci poskytnout.
4.4.2 Souhlas vlastníka domu nebo bytu
Je na Vás, abyste měl(a) souhlas vlastníka domu nebo bytu, ve kterém má být místo instalace, že
v tomto domě nebo bytě je možné koncové místo nainstalovat, pokud tam ještě není instalováno.
Pokud takový souhlas nemáte, je nutné nám to sdělit, jinak budeme mít za to, že souhlas máte
zajištěn.
Aby mohli naši pověření technici provádět údržbu, opravy, úpravy, montáž, přemístění, revize,
měření či demontáž Služeb nebo zařízení potřebných pro užívání Služeb, je nutné, abyste pro nás
zajistil(a) přístup do prostor v domě nebo bytě, kde se koncové místo nachází.

4.5 Užívání Služeb

4.5.1 Kdo může Služby užívat
Služby můžete užívat Vy jako Uživatel, anebo osoby, které s Vámi bydlí v rodinné domácnosti.
K tomu, aby Služby užívaly jiné osoby, od nás potřebujete výslovný souhlas.
4.5.2 Jak můžete Služby užívat
Při užívání našich Služeb:
a) nezasahujte do našich zařízení, neměňte jejich nastavení, ani neměňte nastavení připojeného
přijímacího zařízení;
b) užívejte Službu v souladu s její specifikací, Všeobecnými podmínkami a právními předpisy;
c) nepoužívejte nebo nešiřte jakékoli nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě
Poskytovatele nebo dalších osob;
d) neužívejte Služby způsobem, který by mohl negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoli její části,
nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným uživatelům;
e) nevyužívejte Službu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných
elektronických zpráv (spam), či jiných dat. Zejména je zakázáno využívání Služeb jako prostředku
k pronikaní do cizího počítačového systému chráněného proti přístupu neoprávněných osob nebo
služeb uzavřené uživatelské skupiny bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze
do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem. Jste povinen(a) zajistit, aby Váš systém
nemohl být zneužit k tomuto obtěžování (a to zejména účinnou antivirovou ochranou a
bezpečnostními mechanismy obecně označovanými jako firewall). Za případné zneužití Vašeho
systému odpovídáte v plném rozsahu;
strana 5
f) Služby můžete užívat prostřednictvím zařízení, které splňuje požadavky stanovené právními
předpisy pro provoz v ČR;
g) realizujte vhodná opatření k utajení poskytnutých hesel či jiných citlivých informací poskytnutých
k užívání některých Služeb. Pokud dojde na Vaší straně ke ztrátě, odcizení nebo jinému
narušení práva užití tohoto hesla, sdělte nám tyto skutečnosti neprodleně, jelikož jste odpovědný(á)
za každé užití Služeb pod Vaším heslem až do okamžiku, než nám oznámíte tyto skutečnosti.

4.6 Co když vznikne porucha Služeb

Pokud vznikne v rámci sítě Poskytovatele porucha, odstraníme ji co nejdříve. Pokud Vám Služby
přestanou fungovat nebo nejste spokojeni s jejich kvalitou, je nutné to bez odkladu nahlásit klientskému
centru. Po nahlášení opravíme poruchu bez zbytečného odkladu. Pokud je porucha na naší síti nebo na
našem zařízení, neseme náklady na opravu jako Poskytovatel. Vy však nesete náklady, jestliže je porucha
způsobena z důvodů na Vaší straně, zejména v následujících případech:
a) poškozenou kabeláží po bytě (například překousaný kabel od domácích zvířat, poškozený dveřmi aj.);
b) přehozenými kabely v zařízení;
c) resetem zařízení do továrního nastavení provedeným z Vaší strany;
d) poškozením našeho zařízení (například polití tekutinou, neodborný zásah, rozbití aj.)

4.7 Omezení Služeb

4.7.1 Důvody omezení
Omezit nebo přerušit poskytování Služeb Vám na nezbytně nutnou dobu můžeme z provozních
nebo technických důvodů (zejména hrozí-li přetížení kapacity sítě), nebo v případě narušení
bezpečnosti a integrity naší sítě, bezpečnosti Služby nebo při zjištění jejího ohrožení nebo
zranitelnosti), nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu
jiného důležitého veřejného zájmu.
Omezit nebo přerušit poskytování Služeb Vám můžeme také v případě, že:
a) neuhradíte včas a řádně vyúčtování Služeb, a to po 14 dnech od splatnosti vyúčtování – faktury;
b) máme důvodné podezření, že Vy nebo jiná osoba zneužíváte Vám poskytované Služby;
c) užíváte Služby způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo
kvalitu Služeb poskytovaných jiným uživatelům (např. užíváte zařízení neschválené pro provoz
v ČR) nebo závažným způsobem prostřednictvím sítě porušujete práva dalších osob (4.5.2.e);
d) nedovoleně poskytujete Službu třetím osobám;
e) je potřeba provést nezbytnou údržbu a opravy sítě, a to pouze na bodu nezbytně nutnou.
4.7.2 Důsledky omezení
Poskytování služeb Vám obnovíme v přiměřené lhůtě, jakmile pomine důvod, kvůli kterému jsme
Vám Služby omezili nebo přerušili. Po dobu omezení nebo přerušení z důvodů 4.7.1. platíte Služby
v plném rozsahu, a za opětovné zprovoznění z důvodů 4.7.1. a) až d), můžeme požadovat úhradu
aktivačního poplatku dle ceníku.
4.7.3 Vezměte prosím na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové kódy (přihlašovací
jméno a heslo) a IP adresy koncových zařízení Uživatele z naléhavého technického důvodu i bez
souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb.

4.8 Odpovědnost za škodu

Prosím vezměte na vědomí, že naše odpovědnost za škodu je omezena ze zákona. Poskytovatel tedy není
povinen nahradit škodu uživatelům Služby, pokud vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného
poskytnutí Služby.
Poskytovatel zejména neodpovídá za:
a) škody vzniklé v souvislosti s používáním Služeb přenosu dat s následnou virovou a jinou nákazou
počítačů či jiných technických prostředků Uživatele;
b) škody vzniklé jako důsledek poruchy nebo závady, v důsledku opravy nebo údržby sítě Poskytovatele
nebo zařízení v majetku či užívání Uživatele zajišťující přenos dat;
c) jakékoli poruchy, výpadky, zpoždění a ztráty dat mimo samotný systém Poskytovatele;
d) ušlý zisk Uživatele;
e) kvalitu Služby mimo systém Poskytovatele;
f) škody vniklé omezením nebo přerušením poskytovaných služeb z důvodu prodlení Uživatele s placením
faktur (čl. 5 těchto Podmínek).
Pokud bude dána na straně Poskytovatele povinnost k náhradě škody, je smluvně omezena na 10% z
měsíční ceny Služeb poskytovaných Uživateli.

5. Cena za Služby

5.1 Od kdy platíte a kolik

Cenu za Služby hradíte od zahájení jejich poskytování. Vezměte prosím na vědomí, že poskytování Služby
je zahájeno její aktivací ze strany Poskytovatele (převážně zprovozněním koncového místa Služby
u Uživatele nebo aktivací Služby na prostředcích Poskytovatele) – není přitom rozhodné, zdali (a z jakého
strana 6
důvodu) pak službu využíváte či nikoliv. Výše ceny za Služby je uvedena ve Smlouvě nebo v platném
ceníku Služeb. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy.

5.2 Kdy a jak Vám posíláme vyúčtování

Cenu za Služby Vám vyúčtujeme měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně podle druhu poskytované
Služby nebo podle ujednání ve Smlouvě. Období, za které jsou Služby účtovány, je ve vyúčtování
vyznačeno.
V případě Služeb se sledováním spotřeby času nebo objemu přenesených dat, je zúčtovacím obdobím
vždy jeden kalendářní měsíc. Po skončení zúčtovacího období vystaví Poskytovatel vyúčtování obsahující
údaje o zpoplatněné spotřebě Služeb Poskytovatele. V případě Služeb s pevnou cenou je Služba
považována za poskytnutou prvního dne období a daňový doklad je vystaven se zdanitelným plněním
prvního dne zúčtovacího období.
Vyúčtování provádíme formou daňového dokladu – faktury v elektronické podobě (e-mail), kterou Vám
zašleme v den vystavení na Vaši adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud se nepodaří doručit vyúčtování na
Vámi uvedenou adresu, považujeme vyúčtování za doručené třetího dne po jeho odeslání. Vezměte prosím
na vědomí, že případné tvrzení o nedoručení vyúčtování Vás nezbavuje povinnosti uhradit Poskytovateli
cenu za poskytnuté Služby.
Pokud máte zájem o tištěné vyúčtování, je možné ho zasílat na Vaši žádost. Tištěné vyúčtování je
zpoplatněno dle ceníku.

5.3 Kdy a jak platíte vyúčtování

Splatnost ceny za Služby je uvedena přímo ve vyúčtování. Pokud se stane, že ve vyúčtování splatnost není
uvedena, je takové vyúčtování splatné do 10 dnů od jeho vystavení. Platit můžete nejlépe na náš bankovní
účet uvedený ve vyúčtování nebo hotově v našem klientském centru. Je nezbytné, abyste při jakékoli
platbě na náš účet, uvedli správný variabilní symbol, který je uveden na vyúčtování. Podle variabilního
symbolu totiž poznáme, že je platba od Vás a nebudeme Vás zbytečně upomínat.

5.4 Sleva

5.4.1 Výše slevy
Ve Smlouvě se můžeme dohodnout na poskytnutí slevy za řádné plnění a dodržení všech smluvních
podmínek, tj. zejména dodržení sjednané délky doby, na kterou je Smlouva sjednána, řádné užívání
Služby a včasné placení za poskytnuté Služby.
Sleva může být poskytnuta jako sleva z ceny poskytnutých Služeb nebo jako sleva z aktivačního
poplatku nebo sleva z instalačního poplatku anebo i jiná sleva, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě.
Konkrétní výše slevy je uvedena přímo ve Smlouvě.
5.4.2 Vznik nároku na slevu a způsob čerpání slevy
Nárok na slevu Vám vzniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána či uplynutím doby
prolongace Smlouvy dle čl. 2.6 za předpokladu, že byly dodrženy níže uvedené podmínky slevy
(5.4.3). Slevu, na kterou Vám vznikl nárok, Vám poukážeme do 15 dnů ode dne vzniku nároku.
Dohodneme-li se tak ve Smlouvě, můžete čerpat zálohu na slevu ještě před vznikem nároku na
slevu již od počátku smluvního vztahu, což se projeví jako snížení výše ceny za poskytované
Služby ve vyúčtování. Pochopte prosím, a upozorňujeme Vás, že pokud nesplníte podmínky slevy,
můžeme po Vás požadovat vrácení vyčerpané zálohy na slevu, jelikož nárok na slevu nevznikl.
V takovém případě Vám zašleme opravné vyúčtování. V opravném vyúčtování Vám doúčtujeme
cenu v plné výši ke dni uzavření Smlouvy, případně ke dni prolongace Smlouvy, jak byla uvedena
v Ceníku v době uzavření Smlouvy.
5.4.3 Podmínky slevy
Podmínky pro vznik nároku na slevu jsou splněny, pokud jsme se na slevě dohodli ve Smlouvě a
řádně užíváte Službu a dodržíte sjednanou dobu trvání Smlouvy a neporušil(a) jste Smlouvu
způsoby, kvůli kterým můžeme odstoupit od Smlouvy (2.8.2.a až f) a neporušil(a) jste Smlouvu
způsoby, kvůli kterým můžeme omezit Služby (4.7.1.a až d).
Podmínky pro vznik nároku na slevu se posuzují samostatně pro období, na které byla Smlouva
sjednána a tyto podmínky pak platí každé období prolongace smlouvy dle čl. 2.6.

5.5 Pokud neuhradíte cenu

Pokud neuhradíte včas nebo řádně cenu za Služby, vyzveme Vás znovu k zaplacení stejnou formou, jakou
jsme Vám doručili vyúčtování a poskytneme Vám minimálně 7 denní náhradní lhůtu k zaplacení. Pokud
ani potom nezaplatíte cenu za Služby, a uplyne 14 dnů od data splatnosti vyúčtování, můžeme Vám omezit
poskytování Služeb (4.7.1.).

5.6 Úhrada

Vezměte prosím na vědomí, že platbu bez jednoznačné identifikace, kterou od Vás obdržíme, můžeme dle
naší volby použít na úhradu jakékoli Vaší dlužné částky, pokud se nedohodneme jinak. O tom, na úhradu
jaké dlužné částky byla Vaše platba použita, Vás budeme informovat na Vaši žádost prostřednictvím
klientského centra.
strana 7

6. Reklamační řád

6.1 Nejste spokojeni s vyúčtovanou cenou

Pokud nesouhlasíte s výší vyúčtované ceny za Služby, máte možnost vyúčtování reklamovat písemně na
našem klientském centru. Vyúčtování můžete reklamovat do 2 měsíců od jeho doručení, potom Vám právo
reklamovat podle zákona zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny
dodáváno, jste oprávněn(a) reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí Služby.

6.2 Odkladný účinek

Pokud vyúčtování reklamujete včas, nemá taková reklamace podle zákona odkladný účinek na splatnost
vyúčtování a je potřeba, abyste vyúčtování zaplatili. Na Vaši žádost však může Český telekomunikační
úřad o odkladném účinku reklamace rozhodnout.

6.3 Nejste spokojeni s poskytnutou Službou

Pokud nesouhlasíte s kvalitou poskytnuté Služby, máte možnost Službu reklamovat na našem klientském
centru. Službu můžete reklamovat do 2 měsíců od jejího vadného poskytnutí, potom Vám právo
reklamovat podle zákona zanikne.

6.4 Jak a do kdy reklamaci vyřídíme

Vaši reklamaci vyřídíme do 1 měsíce od chvíle, kdy jste nám ji doručil(a).
Pokud bude reklamace na vyúčtování ceny shledána oprávněnou, budou Vám odpovídající finanční
prostředky zohledněny v nejbližším následujícím vyúčtování. Přeplatek nebo již zaplacené částky mohou
být započteny na úhradu Vašich pohledávek. V případě, že jsme dle platných daňových předpisů povinni
vystavit daňový dobropis, bude Vám vrácena nebo započtena výše uvedená částka až na základě potvrzení
o přijetí dobropisu z Vaší strany.

6.5 Náklady spojené s neoprávněnou reklamací

V případě, že Vaše reklamace na poskytnuté Služby nebude shledána oprávněnou z důvodu ležícího na
Vaší straně, vezměte prosím na vědomí, že po Vás můžeme požadovat úhradu účelně vynaložených
nákladů spojených s vyřízením reklamace (např. za marný výjezd technika apod.)
Pokud nesouhlasíte se způsobem vyřízení reklamace, můžete se v takovém případě obrátit na Český
telekomunikační úřad.

7. Pronájem Přijímacích zařízení

7.1 Co je Přijímací zařízení?

Přijímací zařízení je zařízení, které Vám umožní užívat naše Služby. Jedná se např. o router, set-top-box
apod. Přijímací zařízení Vám podle konkrétní nabídky buď pronajmeme, zdarma vypůjčíme nebo
prodáme. Prostřednictvím pronajatých či vypůjčených Přijímacích zařízení může Poskytovatel poskytovat
služby elektronických komunikací i dalším uživatelům. Pro zajištění funkčnosti sítě při poskytování
Služeb můžeme aktualizovat software nastavení pronajatých či vypůjčených Přijímacích zařízení.

7.2 Pronájem Přijímacího zařízení

Pokud se rozhodnete, že si Přijímací zařízení chcete pronajmout, platíte za pronájem pravidelné měsíční
poplatky ve výši určené v ceníku. Vyúčtování a úhrada poplatků za pronájem Přijímacího zařízení probíhá
stejným způsobem jako u vyúčtování Služeb.

7.3 Výpůjčka Přijímacího zařízení

Pokud máte Přijímací zařízení zdarma vypůjčené, platí pro výpůjčku stejná práva a povinnosti jako pro
pronájem Přijímacích zařízení (v bodech 7.4 – 7.7.).

7.4 Vrácení Přijímacího zařízení

Do 14 dnů po ukončení Smlouvy je nutné, abyste nám na vlastní náklady vrátil(a) pronajaté Přijímací
zařízení. Zařízení můžete vrátit buď osobně v našem klientském centru nebo nám jej zaslat. Aby se
vracené Přijímací zařízení cestou k nám nepoškodilo (nebo pro případ, že se tak stane), doporučujeme
Vám, abyste zásilku při odesílání pojistili dle výše smluvní pokuty pro příslušné Přijímací zařízení, která
je uvedena v ceníku. Přijímací zařízení se považuje za vrácené v momentě, kdy ho převezmeme u nás
v klientském centru.

7.5 Ochrana Přijímacího zařízení

Pronajaté zařízení chraňte proti poškození, ale i ztrátou a krádeží. Vrátit nám jej musíte nejenom včas
(7.4.), ale také v pořádku.

7.6 Co když Přijímací zařízení nevrátíte včas a v pořádku?

Pokud nám pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4. a 7.5.) nevrátíte, vezměte prosím na
vědomí, že Vám můžeme naúčtovat smluvní pokutu dle ceníku a požadovat náhradu ceny zařízení.

7.7 Co když Přijímací zařízení vrátíte, ale neukončili jste Smlouvu?

Pokud pronajaté Přijímací zařízení vrátíte, aniž byste s námi ukončili Smlouvu, nemá to vliv na trvání
Smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě Smlouva dále trvá a nadále je potřeba hradit
cenu za Služby.
strana 8

8. Právo, kterým se smlouva řídí

Smlouva se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Pokud některá část Smlouvy bude shledána neplatnou, nemá
to vliv na platnost ostatních ustanovení.

9. Součásti Smlouvy

Součástí Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné podmínky, dále specifikace Služeb a Ceník. Tím, že podepíšete
Smlouvu, souhlasíte se zněním všech jejích součástí. Aktuální znění Smlouvy včetně všech součástí je
uveřejněno na https://www.inext.cz/cenik-dokumenty/.

10. Zásady ochrany soukromí

10.1 Jaké údaje shromažďujeme?

Poskytovatel vytváří a udržuje provozní elektronický registr (angl. log) o poskytovaných Službách.
V případě nutnosti řešení vzniklých nesrovnalostí, tvoří tento registr dokladovou část, informující o
uskutečněných operacích Uživatele v síti Poskytovatele.
Poskytovatel je povinen udržovat informace o přenesených objemech dat (nikoliv o jejich obsahu.), pokud
je Smlouvou sjednána služba, jejíž cena je od objemu těchto přenesených dat odvozena. Na Vaši žádost
Vám tyto informace poskytneme.

10.2 V jaké formě údaje shromažďujeme a jak je chráníme?

Údaje jsou ukládány a shromažďovány převážně v elektronické podobě. Poskytovatel bude zajišťovat
patřičnou ochranu informací o Uživateli před neoprávněným užitím třetími stranami. Poskytovatel
nezpřístupní tyto informace třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem,
nebo informací schválených Uživatelem.
Osobní data Uživatele jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními
vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

10.3 Jak údaje používáme?

Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatele, které uložil jako elektronická data
nebo jinak, nebo obdržel k uložení, užívat v souladu s právním řádem ČR k účelům provozování svých
služeb.

11. Řešení sporů

11.1 Kdo řeší spory?
Případné spory, které mezi námi vzniknou, bude řešit věcně a místně příslušný obecný soud České
republiky nebo subjekt mimosoudního řešení sporu.
11.2 Kdo je subjektem mimosoudního řešení sporu?
Subjektem mimosoudního řešení sporů je Český telekomunikační úřad (internetová adresa:
http://www.ctu.cz/) a Česká obchodní inspekce (internetová adresa: http://www.coi.cz/).
11.3 Kdy řeší spory Český telekomunikační úřad?
Český telekomunikační úřad je subjektem mimosoudního řešení sporu v případě, pokud se spor týká
povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě.
11.4 Kdy řeší spory Česká obchodní inspekce?
V případech, kdy není dána působnost Českého telekomunikačního úřadu, je subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce.K řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy je
oprávněn Český telekomunikační úřad nebo příslušný soud.
Část druhá – podnikatelé
Pokud jste fyzická či právnická osoba – podnikatel, nepoužijí se na vztah založený Smlouvou následující
ustanovení těchto Všeobecných podmínek – části první:
– ustanovení 2.4.2 a 2.7.3 písm b, c) o uzavírání Smluv se spotřebitelem prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé pro naše podnikání.
– ustanovení 2.6 se nahrazuje tímto zněním: Smlouvu s Vámi uzavíráme na dobu určitou nebo neurčitou.
Vždy záleží na tom, co si vyberete a co Vám bude více vyhovovat. Pokud je mezi námi uzavřena Smlouva
na dobu určitou, zavazujeme se Vám poskytovat služby i po uplynutí doby, na kterou byla Smlouva
sjednána. Smlouva se prodlouží o stejné časové období, na které byla sjednána (prolongace). Pokud s
prolongací smlouvy nesouhlasíte, sdělte nám tuto skutečnost písemně minimálně 20 dnů před uplynutím
sjednané doby trvání Smlouvy a Smlouva bude ukončena.
– ustanovení čl. 2.7.2. o výpovědi Smlouvy uzavřené na dobu určitou se nahrazuje tímto zněním:
Jste oprávněn vypovědět i Smlouvu uzavřenou na dobu určitou za podmínek stanovených v čl. 2.7.1.
Vypovězením Smlouvy uzavřené na dobu určitou; či uzavřením dohody o skončení Smlouvy; před
strana 9
uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu částky (označené
ve vyúčtování jako pokuta) ve výši ceny Služeb zbývajících ode dne uplynutí výpovědní doby do konce
sjednané doby.
– ustanovení čl. 2.8.5 o ukončení Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: Vezměte prosím na vědomí, že i v
případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání ze strany Poskytovatele výpovědí, pro
porušení podmínek, které jsou výslovně uvedeny ve čl. 2.8.2 písm. a) až f) těchto Všeobecných podmínek,
vzniká Poskytovateli nárok na úhradu všech nákladů spojených s telekomunikačním zařízením a jeho
instalací, které Vám bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně na úhradu ve výši ceny
Služeb zbývajících od ukončení smluvního vztahu do konce sjednané doby.
– ustanovení 4.4 o místu poskytování Služeb, kdy tímto místem se rozumí provozovna či sídlo podnikatele,
není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
– ustanovení čl. 4.5.1. o osobách oprávněných k užívání Služeb, kdy Služby je oprávněn užívat podnikatel k
výkonu jeho podnikatelské činnosti.
– ustanovení čl. 11.4 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí.
Pokud je v části první Podmínek uvedeno jméno a příjmení Uživatele, rozumí se tím obchodní jméno nebo
firma právnické osoby; adresa bydliště, rozumí se tím sídlo právnické osoby. Analogicky bude postupováno
v případě nahrazení jiných pojmů vztahujících se k označení fyzické osoby Uživatele.
12. Účinnost
Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 01.02.2018. Aktuální znění Všeobecných podmínek najdete na
https://www.inext.cz/cenik-dokumenty/.

Rádi Ti pomůžeme

Zákaznická podpora
Po - Čt: 8.00 — 17.00
Pá:        8.00 — 16.00
Technická podpora
Po - Pá: 7.30 — 20.00
So - Ne: 9.00 — 17.00

Máš dotaz? Ozveme se Ti

Obchodní centra

Zlín

Vsetín

Uherské Hradiště

168 _ _ _ _ _ _ cosmonaut _ _ _ _ Created with Sketch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ moon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ satelitte _ _ sputnik _ _ _ _ _ _