Stiskněte ENTER pro vyhledávání

Všeobecné podmínky užívání služby Free WiFi Vsetín

Tyto podmínky užívání stanovují pravidla mezi poskytovatelem služby – společností INTERNEXT 2000, s.r.o. tj. společností [company] a uživatelem.

Čl. I – Výklad základních pojmů
– poskytovatelem služby se rozumí společnost [company]
– službou se rozumí provozování připojení k internetu formou bezúplatného přístupu. Služba je nazývána Free WiFi Vsetín
– uživatelem se rozumí osoba, která využívá univerzální přístup do služby Free WiFi Vsetín

Čl. II – Cena
1. Připojení k síti internet prostřednictvím služby Free WiFi Vsetín se poskytuje bezúplatně.

Čl. III – Povinnosti uživatelů
Uživatel nesmí využívat služeb internetu k obtěžování třetích stran či narušování jejich práv, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (spam – šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb.) nebo jiných dat. Je zakázáno používat Síť k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Zejména je zakázáno využívání internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem.
Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele nese příslušný Uživatel sám.

Čl. IV – Oprávnění poskytovatele
1. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli okamžitě poté, co zjistí, že uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dále je oprávněn zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu s podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
2. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli, který při registraci uvede nepravdivé údaje.

Čl. V – Odpovědnost
Poskytoval nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou výpadkem aktivních prvků sítě nebo funkčnosti serverů pro připojení, zejména v důsledku překročení kapacity sítě, poruchou nebo závadou, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její součástí a příslušenství.

Čl. VI – Ochrana telekomunikačního tajemství a osobních údajů
1. Poskytovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a patřičnou ochranu informací o Uživateli před neoprávněným užitím třetími osobami. Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám bez písemného souhlasu Uživatele s výjimkou případů stanovených zákonem.
2. Uživatel dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Poskytovatelem, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje nelze bez předchozího souhlasu poskytovat třetím osobám.

Rádi Ti pomůžeme

Zákaznická podpora
Po - Čt: 8.00 — 17.00
Pá:        8.00 — 16.00
Technická podpora
Po - Pá: 7.30 — 20.00
So - Ne: 9.00 — 17.00

Máš dotaz? Ozveme se Ti

    168 _ _ _ _ _ _ _ cosmonaut big_tv kopie 4 _ _ _ Created with Sketch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ moon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ satelitte _ _ sputnik _ _ _ _ _ _ Created with Sketch. ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ ico_ Created with Sketch.